آدمهای "معلق" آدمهایی هستند که تکلیفشان با خودشان معلوم نیست

هستند و نیستند

اصلاً از همان اول به نیتِ نماندن آمده اند

با دست پس میزنند و با پا پیش میکشندتان

وابسته تان میکنند و در اوجِ وابستگی,رهایتان میکنند به امانِ خدا...