شاخ


می گفت: بیخیال نمیشم! مگه میشه یه شبه عوض بشه؟ من میخوامش به هر قیمتی!

گفتم: بذار یه چیزی رو واست تعریف کنم! دقیقا این جایی که هستی یه روزی میدون بوده  همه بهش میگفتن میدونِ مادر! حالا خرابش کردن و شده چهارراه تا یه سالی همه همچنان می گفتن میدونِ مادر! کم کم فهمیدن بابا این میدون خراب شده!

این چهارراهه ... تو میتونی مقاومت کنی و همچنان بهش بگی میدون ولی این چیزی رو عوض نمیکنه، اینجا دیگه هیچ وقت میدون نمیشه! 

میتونی ادامه بدی به لجبازی ولی اینو بدون که هیچی عوض نمیشه! خرابش کن اون چیزی که تو ذهنت ساختی و به شرایط جدید عادت کن. همین!