عکس فازسنگین


اگر فردا هم بیایی

جواب دلتنگی امشبم را چه کسی می دهد؟

اگر بیایی و خوشی بیاوری

تاوان عذاب این روزهایم را چه کسی می دهد؟

امشب هوا سرد است

نیستی و جز بغض هیچ‌ چیز ندارم

می لرزم به خودم

تا به دادم برسی