فازسنگین


یکی از تلخ ترین اتفاقات رابطه است اینکه 

تنها کسی که با یک پیام خشک و خالی، 

با یک تماس در حد احوالپرسی،

با یک پستی که تو مخاطبش باشی 

با یک ارسال آهنگ

با یک متنی ، شعری، کلمه ای 

راحت تر بگویم ؛

با "ساده ترین اتفاقات پیش پا افتاده"

میتواند حالت را خوب کند ،

علت حال بدت باشد....