فازسنگین

ما آدم ها

حواسمان همیشه به تازه تر هاست

به آن ها که صمیمی نیستند

تا مبادا خلاف تشریفات یا احترام رفتار کنیم ..

اما همیشه از صمیمی تر ها ، جان تر ها

غافلیم ..

حواسمان نیست که ناراحت میشوند ...

و بیشتر از هر کسی از ما انتظار دارند .

ناراحتشان میکنیم و خودمان بیشتر ناراحت میشویم

اگر حرفی نمیزنند

اگر گله ای نمیکنند

نه اینکه دلگیر نیستند نه اینکه گذشته اند

ما همیشه یادمان میرود که صمیمی تر ها هم منتظرند 

حواسمان به جان های زندگیمان باشد

یک روز میبینم که ناگهان دل بریده اند