شما می توانید تا آخر عمرتان از این قضیه ناراحت باشید. حتی می توانید لیوان را بردارید و بکوبید بر سرتان، تا هم لیوان بشکند، هم سر! یا حتی از ساختمانی ده طبقه خودتان را پرت کنید!

آخر چه می شود ؟ 

همه جمع می شوند کمی گریه می کنند، کمی بغض، عده ای هم تأسف ...

آخر تنها می مانی با درد های بیشتر. 

مردم هم خودشان را به اولین سیرک می‌رسانند  و از خنده منفجر می شوند. 

آدم ها حتی اگر غصه می خوردند برای خودشان است. اینجا کسی دلش برای کسی نمی سوزد. پس تا آخر مبارزه کن ...