آدم ها عوض نمیشن

فقط دلتنگ میشن

برمیگردن

و دوباره از نو با همون عادت ها دوستی می کنن.!

آدم ها برمیگردن

نه برای اینکه قدر و قیمتت رو فهمیدن

برمیگردن

چون دیواری کوتاه تر از تو پیدا نکردن،یادت باشه

دلخوش نکنی به این برگشتن ها

آدم ها عوض نمیشن..!