زن ها؛ 

خاصیتِ فراموشی ندارند 

از همان اول اینگونه بود

با کمی موی بُلند 

با تغییر لباس

با بغض های بی امانی که هر کدام به نوعی گوشه ی گلو دارند

با خنده های واقعی شان که بر تو میزنند

حتا اگر ترک شده باشید

حتا اگر جانشین، جایگزین کرده باشید

باز با هر چیزی " او " در ذهنِ تان می آید

فراموش نمی شود

هیچ زنی

اگر یک بار، تنها یک بار

واقعی خندیده باشد

واقعی دوستتان داشته باشد

واقعی برایتان دعای خیر کرده باشد

حتا میانِ شلوغ ترین خیابان

او را می بینید

که راه می رود

که می رود ...