مدتی نبودم به رسم زمانه :)

بازگشتم تا قلم بزنم سرنوشت زهر را :)