تصور کن خودت را نزدیک مرگ ببینی و ناگهان کسی در زندگیت ظهور کند!
از جنسِ معجزه....
کسی بیاید اهلِ روشنایی
کسی بیاید ایمان از دست رفته ات را به تو بازگرداند...
من که نمیتوانم همچین آدمی را فراموش کنم!
تو مردِ منی..مردِ روشنِ زندگیِ من!