میـدونِستیـن اینجآ ما هَمِه غِـیر عآدی ایـم؟
آره خِیلیآمون مَعمولیـ نیستیـم
آخِه زُل زَدَن بِه یِـه نُقطه اونـم چَند سآعَت عادیِه؟
اَز اَوَلِ صُبح تآ شَب چَت کَردَنـ عآدیـه؟
گِریه کَردنآیِ نِصفه شبـی تو تَختِ خواب تآ موقِعی که از حآل بری عآدیـه؟
روزیـ هِزآر بآر شِکَستن اونَـم تو سِنِ کَم عآدیـه؟
این کِه شَبا از فِکر خوآبِت نبره عآدیـه؟
نَه اینـا هیچکُدوم عادی نـیست
مآ هَمَمون مَریضیـم

"حَقیقت هَمیشِه تَـلخِـهـ"