‏آدم است دیگر.. گاهی از هر شروع دوباره ایی خسته است، بی آنکه پایانی را دیده باشد
#دپ_هون