تو چرا وقـتی دروغ میگی

و من لبخــــند میزنـــم...

فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟

خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه

خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!