‏تو لیاقتت بیشتر از ایناس، من واسه تو خیلی کمم

جمله ای که اکثرمون یه بار شنیدم بعد طرف دو روز بعد رفته با یکی دیگه