بلاگر نیستم ، فقط حرف دلمو میزنم .... که حرف دل خیلیاست
در ضمن بلاگ خوبی داری و تبادل و اینا تعطیل !!! حرفتو بزن ،جواب میگیری 
همین می ترسم به یه چیزی یا کسی عادت می کنی، اونوقت اون چیز یا اون شخص قالت میذاره اون وقت دیگه چیزی برات باقی نمی مونه! 
می فهمی چی می خوام بگم؟ 
 اونهایی رو که می گذارن و می رن رو دوست ندارم
 اینه که اول خودم می گذارم می رم
 این جوری خاطر جمع تره.