هیچ زنی احمق نیست!

همیشه نمیشه زنها رو با پول شاد کرد

با ارزشترین هدیه که میشه به یک زن داد؛

توجه است

توجّهی مداوم...


#پائولو_کوئیلو