✔↩هے توووووو↪✔


▂▂ خَـــــــــــز شـُــــدی اَز بَــس 

 

  دَس بِـه دَس شــُــــدی✘✘✘


         هِـــــEــHـــــه


☜تـــو هَـم واسَـم رَفتــی تـو لیســتِ 

      【اَمـــــــــــــــــوات】 


☜وْاسِه شادیـــِه روحِـــت بُلّنــــــــد 

     【صَــلَــــــــــــــوات】


☜ﻣَـــــــــــــــﻦْ☞

ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ➜➜

ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ                                

ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم✘✘✘


★☜تَـــــک پَــــــــــــری☞

⇭یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر... 

   ⇉⇇خَـــــــــــری✘✘✘  

 

⇚مــَــــــنْ⇛ از کسی متنفر نمیشم!!

فَقَـط بیخیالش میشم!!

اونـَــم یــِـــهـــویی....


❂✘ →گــــــــــــفتم "بوســــــــــــیدن" روبــــــــــــلدی؟ از خوشــــــــــــحالی پر درآورد وگفــــــــــــت آره بــــــــــــلدم! گفتم: مــــــــــــنو خاطراتــــــــــــمو "ببوــــــــــــس"بزارکنار هررررررررری!!!→❂