به قدری که من "دارم میرم کتابخونه" اگه واقعا میرفتم کتابخونه ، تا الان کل کتابای دنیارو تموم کرده بودم