‏کسی می آید
‏کسی می آید
‏کسی که در دلش با ماست
‏در نفسش با ماست
‏در صدایش با ماست
‏⁧ فروغ ⁩ فرخزاد